Болести на хранопровода

ГЕРБ

Esophageal pH monitoring
Вторичен брахиезофаг вледствие ГЕР
ГЕР и неговите усложнения
ГЕРБ и респираторна патология
ГЕРБ с описание на един случай

Клинично рентгенологична характеристика при ГЕРБ
Далечни резултати от антирефлуксните операции
Хирургични аспекти на лечението на ГЕРБ

Принципи на антирефлуксната хирургия в детската възраст
Усложнения след антирефлуксна пластика при деца
Хиатални хернии при деца

Хранопровод

Iatrogenic Pharyngoesophageal Perforation
Esophageal replacement for esophageal atresia
Остър медиастинит от езофагеален произход
Дубликация на хранопровода
Mediastinitis

Корозивна болест

Диагностично лечебен алгоритъм при острите корозивни изгаряния
Колоезофагопластика при деца
Остър медиастинит от езофагеален произход
Психо-соматичен стрес при деца с корозивна болест
Хирургични аспекти на колоезофагопластиката
Остър корозивен панкреатит
Езофагопластика при деца

Резултати от колоезофагопластиката при деца
Реконструктивна хирургия на хранопровода
Трансхиатална езофагектомия