Отделение по хирургия на новороденото и вродените аномалии

Отделението за диагностика и лечение на деца от тяхното раждане до 3 годишна възраст в целия спектър дейности на детската хирургия. Извършват се сложни високо-специализирани реконструктивни оперативни намеси с етапно проследяване. Лечението на нашите пациенти продължава до неговото пълно завършване, независимо от възрастта. Отделението разполага с апаратура, специализиран инструментариум и кувьози за лечение на новородени, новородени с ниско тегло и новородени със сложни вродени аномалии налагащи оперативна намеса непосредствено след раждането.
В отделението често се осъществяват уникални за страната, сложни оперативни намеси при деца със съчетани вродени аномалии. Нивото на оперативните техники и след оперативните резултати са съизмерими с резултатите на водещи детски хирургични клиники.

Екип:

Д-р Цветко Венков Георгиев, Детска хирургия, ПироговД-р
Цветко Георгиев,
Завеждащ отделение,
детски хирург и обща хирургия
Д-р Михаил Иванов Димитров, Детска хирургия, ПироговД-р
Михаил Димитров,
детски хирург и обща хирургия
Д-р Николай Иванов Патоков, Детска хирургия, ПироговД-р
Николай Патоков,
детски хирург и обща хирургия
Д-р Надежда Иванова Толекова, Детска хирургия, ПироговД-р
Надежда Толекова,
детски хирург
Д-р Кая Любомирова Памукова, Детска хирургия, ПироговД-р
Кая Памукова,
педиатър, детски пулмолог
Д-р Антоанета Тодорова Цакова-Докова, Детска хирургия, ПироговД-р
Антоанета Цакова-Докова,
педиатър, детски кардиолог
Д-р Петя Иванова Мутафчиева, Детска хирургия, ПироговД-р
Петя Мутафчиева,
детски хирург
Д-р
Ангелина Влахова,
специализант
Д-р
Стоян Лилов,
специализант
ст. м. с. Мария Атанасова Цекова, Детска хирургия, Пироговст. м. с.
Мария Атанасова Цекова
старша медицинска сестра