Болести на хранопровода

ГЕРБ

Esophageal pH monitoring
Вторичен брахиезофаг вледствие ГЕР
ГЕР и неговите усложнения
ГЕРБ и респираторна патология
ГЕРБ с описание на един случай

Клинично рентгенологична характеристика при ГЕРБ
Резултати от антирефлуксните операции
Хирургични аспекти на лечението на ГЕРБ
Усложнения при ГЕРБ

 

Хранопровод

Iatrogenic Pharyngoesophageal Perforation
Esophageal replacement for esophageal atresia
Остър медиастинит от езофагеален произход
Дубликация на хранопровода
Mediastinitis

 

Корозивна болест

Диагностично лечебен алгоритъм при острите корозивни изгаряния
Колоезофагопластика при деца
Остър медиастинит от езофагеален произход
Психо-соматичен стрес при деца с корозивна болест
Хирургични аспекти на колоезофагопластиката
Остър корозивен панкреатит
Езофагопластика при деца