История на детската гръдна хирургия в България

Началото.

Системното развитие на гръдната хирургия при деца датира от 1950 г., когато в София е създаден Институтът за специализация и усъвършенстване на лекарите (ИСУЛ). Основаната тогава катедра по болнична хирургия се оглавява от ген.-майор проф. К. Стоянов (1955-1965). Той организира сектори по военно-полева хирургия, по сърдечно-съдова и детска хирургия, които по-късно прерастват в катедри.
През зимата на 1957 г. гост на катедрата е руският хирург С. Л. Либов, който въвежда хирургичния метод на лечение на гнойно-деструктивните усложнения на белите дробове и плеврата при децата. В същата година проф. С. Д. Терновски от Москва предава своя опит в областта на гръдната хирургия и специално по отношение вродените деформации на гръдния кош.

По това време асистент в хирургичната катедра е Димитър Арнаудов, който работи по проблемите на детската гръдна и коремна хирургия и особено хирургията на новороденото. През 1960 г. защищава дисертация „Бронхиектатичната болест и нейното лечение у децата” и с право се счита за основоположник на детската гръдна хирургия в България.

През 1964 г. в болницата „Н. И. Пирогов” на базата на спешното детско-хирургично отделение (основано 1952 година) е създадена Клиника по детска хирургия. За тази цел от ИСУЛ заедно със своя екип се прехвърля д-р Д. Арнаудов, по-късно професор. С него е д-р Асен Димитров, който оглавява първото и единствено досега в България отделение по детска гръдна хирургия. През 1968 г. клиниката прераства в Катедра по детска хирургия към ИСУЛ, а през 1972 г. катедрата се пребазира към НИ по педиатрия при МА. Нейни ръководители са последователно професорите Д. Арнаудов, И. Иванчев, А. Боянов и О. Бранков, същевременно и началници на болничната база към „Н. И. Пирогов”.
Като началник на Втора клиника доц. Асен Димитров развива научно и практически детската гръдна хирургия. През 1972 г. той защищава дисертация „Остри гнойни заболявания на белия дроб и плеврата у децата и тяхното хирургично лечение”. Под негово ръководство се подготвят бъдещите професори Веселина Михайлова, Огнян Бранков, Александър Червеняков и Росен Дребов. Кандидатската дисертация на В. Михайлова е на тема „Торакоцентезата като метод на хирургическо лечение на плевралните усложнения при острите гнойни заболявания на белите дробове в детската възраст” (1982), а докторската – „Клиника, диагностика и хирургично лечение на вродените аномалии на бронхопулмоналната система и техните усложнения в детска възраст” (1997). О. Бранков защищава кандидатска дисертация „Експериментални и клинични проучвания върху приложението на българското тъканно цианакрилатно лепило Каноконлит-Б в детската гръдна и коремна хирургия” (1988) и докторска „Съвременни проблеми при консервативното и хирургично лечение на корозивната болест у деца” (2007). За известен период в детско гръдно отделение работи Александър Червеняков, който е защитил в Москва кандидатска дисертация „Функциональные результаты толстокишечной езофагопластики у детей” (1986).

След кончината на доц. А. Димитров през 1988 година практическата и научна дейност на отделението по детска гръдна хирургия поема по няколко направления. В. Михайлова работи по проблемите на вродените и придобити заболявания на белия дроб и плеврата. Съвременния подход към тази проблематика продължава Христо Шивачев, който въвежда за пръв път в България при деца видеоасистираната торакоскопска хирургия. Неговата кандидатска дисертация „Cравнително клинично проучване на резултатите от приложението на видео- асистираната торакоскопска хирургия и класическите хирургични методи при лечението на усложнената пневмония при деца” (2012) бележи новите насоки в хирургията на вродените и гнойно-деструктивни белодробни заболявания.

В областта на хирургията на хранопровода О. Бранков разработва съвременната диагноза и комплексното лечение на корозивните изгаряния на хранопровода. Двамата с А. Червеняков, като ученици на московския проф. Э. А. Степанов, са пионери в систематичното прилагане на техниките за пластично заместване на хранопровода с дебело черво и стомах при децата. О. Бранков въвежда ранната ендоскопска диагностика в острата фаза на изгарянето и предлага собствени модификации на различни оперативни методики в езофагеално-реконструктивната и антирефлуксна хирургия. Той първи в България разработва метода на 24-часова рН-метрия на хранопровода при деца гастро-езофагеален рефлукс. Съвместно с Хр. Шивачев и Цв. Георгиев разработват диагностично-лечебния алгоритъм при атрезията на хранопровода и вродената диафрагмална херния.
Друго направление е диагнозата и хирургично лечение на белодробните и медиастинални новообразувания. Р. Дребов защищава през 2006 година кандидатска дисертация на тема „Проучвания върху новообразуванията на медиастинума в детската възраст”. В различни колективи заедно с доц. Минко Панов (за кратко време началник на детско гръдно отделение), О. Бранков (началник клиника и ръководител на Секцията до 2013 г.), Хр. Шивачев (понастоящем началник отделение по детска гръдна хирургия) са обнародвани у нас и в чужбина резултатите от диагностично-хирургичната дейност на отделението по различни аспекти на гръдната и коремна онкохирургия в детската възраст.

Със съставителството и участието на Д. Арнаудов, А. Димитров, В. Михайлова, О. Бранков, Р. Дребов и Хр. Шивачев са издадени 9 монографии, учебници и ръководства по детска хирургия.

Проф. О. Бранков и проф. Р. Дребов имат придобита специалност „гръдна хирургия” и притежават сертификат за трахеобронхоскопия. Двамата са удостоени с Европейски сертификат по детска хирургия.

За различен период от време д-р Петър Коюндерлиев систематизираше проблемите на вродените заболявания на шията, д-р Георги Иванов – белодробната и съчетана ехинококоза, а д-р Ивелин Йотов – диагноза и лечение на ГЕРБ, но те не успяха да стигнат до защита.
В детско-хирургичните клиника на България водещи специалисти успешно работеха гръдна хирургия при деца. Александър Шейтанов от Варна има защитена дисертация на тема „Мястото на дренажните методи в комплексното лечение на острите, усложнени и неусложнени белодробни деструкции в детската възраст”, а Красимира Калинова от Стара Загора – на тема „Клинични проучвания върху диагностиката и лечението на ехинококозата в детска възраст” (2002), където разглежда проблемите на белодробната и асоциирана ехинококоза. Гръдно-хирургични операции при деца се извършват и в клиниката по детска хирургия в Пловдив (Никола Чаталбашев, Пенка Стефанова, Александър Йонков, Евгений Мошеков).

Понастоящем ръководител клиника по детска хирургия е доц. Христо Шивачев, а шеф на детско гръдно отделение е проф. Росен Дребов.