История

Началото е поставено през 1952 г., когато се разкрива първото в България отделение по спешна детска коремна хирургия, като част от откритата две години по-рано, болница „Н. И. Пирогов”. Първият ръководител на отделението е д-р Димитър Панайотов. След 1955 г. поста се поема от д-р Борис Рапонски. През 1964 г. начело застава проф. Димитър Арнаудов, заедно с голяма група лекари които се прехвърлят от „ИСУЛ” в „Пирогов”. През 1968 г. се осъществява реорганизация и отделението се трансформира в първата в България „Катедра” и „Секция по детска хирургия”, ръководени последователно от проф. Димитър Арнаудов, проф. Иван Иванчев, проф. Ангел Боянов, проф. Мария Михова и проф. Огнян Бранков. През 2001 г. университетските кадри преминават на щат към „Н. И. Пирогов” и „Секцията по детска хирургия” се преобразува в „Клиника по детска хирургия”, ръководена от проф. Росен Дребов. Към настоящия момент ръководител е доц. Христо Шивачев.

Структурно клиниката е разделена на три основни звена:
Отделение по хирургия на новороденото и вродените аномалии (за деца от 0 до 3 годишна възраст);
Отделение по коремна хирургия (за деца от 3 до 18 годишна възраст);
Отделение по детска гръдна хирургия (за деца от 3 до 18 годишна възраст) и приемен сектор с триаж, противошокова зала, приемен и консултативен кабинет.

Още от основаването си, клиниката заема водеща за България роля в различни направления на детската хирургия:
– диагностично-лечебна;
– организационно-методична и консултативна дейност;
– научно-изследователска и внедрителска дейност;
– обучението на студенти и специализанти.

Клиниката осъществява денонощна консултативна, диагностична, лечебна и хирургична дейност на деца с различни хирургични заболявания. Също така осъществява методична и консултативна дейност по отношение хирургични проблеми в други хирургични и педиатрични звена в София и цялата страна. В сътрудничество с останалите детски звена, разположени на територията на болницата: клиника по детска травматология, клиника по детска урология, отделение по детска неврохирургия и отделение по детско изгаряне и пластика, както и отделение по детска токсикология, Университетската многопрофилна болница „Н.И.Пирогов” е уникален диагностично-лечебен център способен да разрешава проблемите на хирургичните заболявания и особено в случаи на на тежък комбиниран травматизъм в детската възраст.

Клиниката е утвърден Национален център по проблемите на детската хирургия и Център по комбинирана травма. Оказва се денонощна специализирана и висококвалифицирана спешна, срочна, планова, диагностична и лечебна дейност при деца на възраст от 0 до 18 годишна възраст.

В клиниката се лекуват деца с вродени и придобити хирургични заболявания на шията, гръдния кош, корема и гениталиите. Клиниката е лидер в лечението на болестите на ингвино-скроталната област. В ролята си на „Републикански консултативен и лечебен център” в клиниката се превеждат всички най-тежки случаи от цялата страна.
В клиниката за пръв път за България е разработена и внедрена мини-инвазивната хирургия при деца – видеоасистирана торакоскопска и лапароскопска хирургия. Извършват се сложни пластични операции от областта на вродената и придобита езофагеална, белодробна, чернодробна и интестиналната патология, колопроктологията, хирургичната онкология. Смъртността при детските хирургични заболявания е сведена до много ниски нива, съпоставими с най-добрите световни постижения.

Клиниката по детска хирургия е база за обучение на студенти по медицина успоредно с това е и център за следдипломна квалификация на детски и общи хирурзи, педиатри, специалисти по обща медицина. В клиниката са защитени множество докторски и кандидатски дисертации. Издадени са редица ръководства и монографии по детска хирургия. Кадрите на клиниката ежегодно участват в специализирания медицински печат с публикации, доклади и съобщения на научни конгреси, конференции в страната и чужбина.

Годишно през клиниката преминават около 30 000 деца, като около 10 000 от тях, с хирургични заболявания се хоспитализират. Годишно се осъществяват около 3000 операции.